ชั้นอนุบาล
         
 
 
อนุบาล 1 กิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์
อนุบาล 2 คณิตศาสตร์
อนุบาล 3 แบบทดสอบบวกเลข

อนุบาล 4 จำนวน 1-5

 
 
อนุบาล 5 จำนวน 1-10
อนุบาล 6 จำนวน 1-10
อนุบาล 7 จำนวนนับ

อนุบาล 8 จำนวนนับ

 
 
อนุบาล 9 จำนวนและตัวเลข1-5
อนุบาล 10 จำนวนและผลรวม
อนุบาล 11 เตรียมความพร้อม
คณิตศาสตร์

อนุบาล 12 นับเลข 1-5

 
 
อนุบาล 13 เลข 1-10
อนุบาล 14 จำนวน 0-9
อนุบาล 15 การพัฒนาความพร้อม
ด้านสติปัญญา

 

   
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
         
 
 
ป.1_1 การนับจำนวน 1-10
ป.1_2 การบวก
ป.1_3 การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

ป.1_4 การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 9

 
 
ป.1_5 การบวกที่มีผลบวก
ไม่เกิน 9
ป.1_6 การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลผลไม่เกิน 9
ป.1_7 การบวกตามแนวนอน

ป.1_8 การลบเลข 2 หลัก

 
 
ป.1_9 จำนวน 0-10
ป.1_10 จำนวน
ป.1_11 จำนวน

ป.1_12 จำนวน

 
 
ป.1_13 จำนวนกับตัวเลข
ป.1_14 จำนวนนับ 1-5
ป.1_15 จำนวนนับ 1-10
ป.1_16 จำนวน
 
 
ป.1_17 เลขไทย-
เลขฮินดูอาราบิก

ป.1_18 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

         
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         
 
 
ป.2_1 การคูณเลขสองหลัก
ป.2_2 การบวกจำนวนสองจำนวน
ที่มีผลบวกไม่เกิน 100
ป.2_3 การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์
ไม่เกิน 100

ป.2_4 การบวกเลข 2 หลัก

 
 
ป.2_5 การเปรียบเทียบค่าเงินเหรียญ
ป.2_6 การลบจำนวนที่มีตัวตั้ง
ไม่เกิน 1,000
ป.2_7 การลบที่มีการกระจาย

ป.2_8 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

 
 
ป.2_9 ความสำคัญของเวลา

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
         
 
 
ป.3_1 การเขียนประโยค
สัญลักษณ์การบวกและหาผลบวก
ป.3_2 การคิดวิเคราะห์
ป.3_3 การคูณ การบวก
และการลบ

ป.3_4 เกม เรื่อง การบวก
การลบ การคูณและการหาร

 
 
ป.3_5 การบวกเลข 3 หลัก
ป.3_6 การลบเลข 3 หลัก
ป.3_7 การสลับที่ได้ของการบวก

ป.3_8 การหาร

 
 
ป.3_9 เงิน
ป.3_10 โจทย์ปัญหา
ป.3_11 เวลา

ป.3_12 คณิตศาสตร์พื้นฐาน

   
 
ไม่ระบุช่วงชั้น
         
 
 
1. การบวก
2. การบวก ลบ
3. การบวกจำนวนเต็มบวก
กับจำนวนเต็มลบและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ

4. การคูณ การบวก และการลบ

 
 
5. การบวกและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ
6. โจทย์ปัญหาการคูณ
7. โจทย์ปัญหาการบวก

8. โจทย์ปัญหาการหารและ
ประโยคสัญลักษณ์

 
 
9. ระบบจำนวน
10. ระบบจำนวนเต็ม
11. ทศนิยม
หลักและค่าประจำหลักของทศนิยม